آفتاب

مرد سنگدل ۲ دخترش را حلق آویز كرد

مرد سنگدل ۲ دخترش را حلق آویز كرد

مرد جوان وارد اتاق شد. ستایش كوچولو در گوشه ای از اتاق آرام خوابیده بود. نگاهی به صورت معصوم دخترك انداخت. منصرف شد، خواست از اتاق بیرون برود. مكث كوتاهی كرد. بار دیگر به سوی ستایش ۱۸ ماهه رفت. او را در آغوش گرفت. دختر كوچولو چشمانش را باز كرد. به چهره مضطرب پدر نگاهی كرد.

کد N278728

وبگردی