آفتاب

صالح حسینی و معیارهای نقد شعر

صالح حسینی و معیارهای نقد شعر

صالح حسینی معتقد است نقدنویسی معیارهایی دارد كه متأسفانه در كشور به آنها توجه چندانی نمی شود.

کد N225724

وبگردی