دکترسیدمحمد تابان

شیوع سندرم استرسبااهداءسلام ودعای خیر ضمن هشیاری و مراقبت کامل؛ما نبایستی سردمدار انتشار «سندرم استرس» باشیم چون علائم آن شبیه کرونا است وچه بسا درانتها تبدیل به کرونا شود. باانتشار خیلی ازکلیپها نه تنها خیلی از انسانهای سالم رابیمار می کنیم بلکه باتوجه به امکانات محدود بیمارستانی موجب تأخیر در درمان بیماران واقعی و چه بسا مرگ آنان می شویم . حتمأ این آیه قرآن رازیاد شنیده ایم «ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا» در شرایط فعلی یکبار هم که شده به آن عمل کنیم.
باعرض اعتذارفراوان

دکتر سید محمد تابان
بازگشت به آفتاب
@aftabmag