محمود دل اور - کار افرین و پژوهشگر

فلسفه گردشگریپدیده گردشگری، در جهان امروز، از برجسته ترین و کارآمدترین کارکردهای که دارد وفاق و دوستی بین ملل و فرهنگ های دنیا می باشد که این خود سبب همدلی و شناخت و نزدیک تر شدن انسان ها در سراسر این جهان می باشد

به نحوی که اگر توجه به این مهم گردد و همبستگی ایجاد شود باعث بهتر شدن دست آوردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سراسر این گیتی خواهد شد  
بازگشت به آفتاب
@aftabmag