برآورد ظرفیت برد اجتماعی و تعیین عوامل مؤثر بر آن در دریاچه چیتگر (شهدای خلیج‌فارس) تهراننوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان منصوره مؤمنی صدر 1 زهرا قلیچی پور 2 هادی سلطانی فرد 3 هادی کراچی 4 1 کارشناس ارشد، محیط‌زیست، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران 2 استادیار گروه محیط زیست دانشکده جغرافیا و علوم محیطی- دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران 3 استادیار گروه محیط زیست دانشکده جغرافیا و علوم محیطی- دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران 4 استادیار گروه محیط زیست دانشکده جغرافیا و علوم محیطی- دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران . 10.22054/TMS.2019.10429

چکیده

این پژوهش با هدف برآورد ظرفیت برد اجتماعی در دریاچه‌ چیتگر تهران و تشخیص عوامل تأثیرگذار بر آن انجام شده و برای اجرای آن از دو روش بررسی پرسشنامه‌ای و پژوهش دیداری استفاده شده است.385 بازدیدکننده به پرسشنامه مرحله اول پاسخ دادند. داده‌های حاصل از این پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی تحلیل شدند. در روش پژوهش دیداری با استفاده از پاسخ‌های 150 بازدیدکننده منحنی هنجار اجتماعی برای دو فعالیت پیاده‌روی در حاشیه دریاچه و تماشای چشم‌انداز آن ترسیم گردید. یافته‌ها نشان می‌دهند که احساس شلوغی مکان توسط یک بازدیدکننده تحت تأثیر تعداد بازدیدکنندگان در محیط، نوع فعالیت‌های آنان، کاهش فاصله با سایر بازدیدکنندگان، تعداد مواجهه و دسترسی به امکانات تغییر می‌کند. بر اساس منحنی هنجار اجتماعی، در هنگام پیاده‌روی حضور بیش از 26 نفر و برای تماشای چشم‌انداز دریاچه بیش از 25 بازدیدکننده در دامنه غیرقابل‌پذیرش قرار می‌گیرد. تعداد بهینه بازدیدکننده در هنگام پیاده‌روی 9 نفر و زمان تماشای چشم‌انداز دریاچه 10-8 نفر است.

کلیدواژه‌ها
بازگشت به آفتاب
@aftabmag