الگوی برندسازی درون‌سازمانی در بخش خدمات و گردشگری تهراننوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان سعید شفیعا 1 میرعلی سیدنقوی 2 1 مدرس، گروه مدیریت گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران 2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. 10.22054/TMS.2019.10428

چکیده

در پروژه­های برندسازی، نبود الگوی مناسب برندسازی درون­سازمانی بومی، موجب ناکارآمدی است. چراکه این فعالیت به اجتماع و فرهنگ جامعه مرتبط است. هدف این پژوهش ارائه الگویی برآمده از فعالیت‌های انسانی بخش گردشگری ایران است. این پژوهش بنیادین از نوع کیفی است که با استفاده از گراندد تئوری (نظریه زمینه‌ای) صورت گرفت؛ بنابراین با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای و مصاحبه با 20 مدیر آشنا با این مفهوم داده­های تحقیق گردآوری شد. یافته­ها نشان می­دهد که نهادی سازی برند در منابع انسانی، پدیده­ی اصلی برندسازی درونی است و عوامل ارتباطی، آموزشی، مدیریت دانشی و مدیریت منابع انسانی در نقش عوامل علی نقش­آفرینی می­کنند. همچنین مقوله­های رهبری-تسهیلگری و انگیزشی-مدیریتی در این الگو نقش راهبردی دارند. نوآوری این پژوهش، ارائه الگویی است که از داده­های زمینه­ای جامعه ایرانی به دست آمده ­است. تابه‌حال هیچ الگویی برای بخش گردشگری و خدمات ایران پیشنهاد نشده بود. این مطالعه نشان داد که درونی سازی و هم‌راستا شدن کارکنان با برند، نه‌تنها موجب پیامدهای مطلوب کارکنان، بلکه موجب سوددهی‌های مالی، منافع ذینفعان و پیامدهای مطلوب معنوی خواهد شد؛ بنابراین برندسازی ­داخلی، اقدامی درونی برای توسعه تمامی بخش­های گردشگری است.

کلیدواژه‌ها
بازگشت به آفتاب
@aftabmag