آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های وزارت کارو اموراجتماعی وسازمانهای وابست&#1607

نمایش ۱ تا 25 از ۳ مقاله

تحولات سریع و غیر قابل پیش بینی در امر اطلاع رسانی و فناوری های آن ضرورت راه اندازی شبکه اطلاع رسانی و ایجاد پایگاه ویژه اطلاعات کار را بعنوان پل ارتباطی بین کارشناسان ، اساتید و پژوهشگران با سازمان بین المللی کار ILO و سایر منابع مطالعاتی مرتبط در سطح جهان اجتناب ناپذیر می سازد.سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر اساس ماده واحده شماره 6082 شورای انقلاب در تاریخ 25/4/59 از ادغام مراکز تعلیمات حرفه ای، صندوق کارآموزی، کانون های کارآموزی و واحدهای مربوط به مطالعات نیروی انسانی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در جهت تربیت نیروی کار ماهر تشکیل گردیده است که زیرنظر وزارت کار و امور اجتماعی وظایف خود را به انجام میرساند.اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم تحت نظارت سازمان، آموزش فنی و حرفه ای کشور و وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی بر اساس ماده 151 قانون برنامه سوم متولی آموزشهای فنی و حرفه ای کوتاه مدت بوده که فعالیتهای آموزشی خود را در دو بخش دولتی و غیر دولتی سازماندهی نموده است.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳ مقاله