آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های انتشارات

نمایش ۱ تا 25 از ۵۲ مقاله

ارسال کتاب به سراسر دنیا پخش کتاب مروارید نمایندگی پخش کتابهای انتشارات مروارید - سمت - صفار - دانشگاه تهران - مدرسان شریف - نگاه دانش - پوران پژوهش - گسترش علوم پایه - آزاده - نص - نشرعلوم دانشگاهی - دفتر پژوهش های فرهنگی -مدیران امروز - کتاب نیاز و ...خدمات ار ائه شده توسط گروه اثر سازان، به شرح ذیل می باشد: نگارش 1. تالیف کتاب در تمامی زمینه ها به قلم اساتید دانشگاهی و نویسندگان مرتبط 2. ویراستاری علمی و ادبی و ... 3. تایپ مطالب 4. قالب بندی و صفحه آرایی 5. طراحی جلد و کارهای گرافیکی امور اداری چاپ کتاب 1. اختصاص شابک 2. اختصاص فیپا 3. دریافت مجوز قبل چاپ وزارت ارشاد 4. دریافت مجوز بعد چاپ وزارت ارشاد چاپخانه 1. چاپ کتاب در تیر...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۵۲ مقاله