آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های اصفهان

نمایش ۱ تا 25 از ۲ مقاله


اتحادیه هتلداران توسط هیئت مدیره منتخب اداره وبراساس قانون رئیس اتحادیه نماینده آن اتحادیه در مجتمع امور صنفی و همچنین کارگروگردشگری استان نیزمی باشد که با شرکت در جلسات ماهیانه نسبت به مسائل مطروحه تبادل نظر و تصمیم گیری به عمل خواهد آمد.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲ مقاله