هیات هندبال استان اصفهان با پشتوانه درخشان در زمینه ورزش هندبال در نظر دارد از طریق این پایگاه به امر خطیر اطلاع رسانی و آموزش ورزش محبوب هندبال اقدام کند و در این راستا از همکاری های همه علاقمندان و صاحبنظران استقبال می نماید.