برای دانلود مقاله و کتاب در زمینه سیستمهای مدیریت ساختمانهای هوشمند به سایت [http://ibms.ir] مراجعه کنید ibms.ir