بخش پژوهش :<br /> شامل گروهی از متخصصین درحوزه‌های جامعه‌شناسی، تاریخ، جغرافیا، معماری و شهرسازی، توریسم، فرهنگ و مردم ‌شناسی ایران هستند که در زمینه‌های مربوطه با تأکید بر جاذبه ‌های جهانگردی (توریسم) ایران برحسب انواع موضوعات و مکان‌ها به کار پژوهش می‌پردازند.