طراحی و عرضه انواع نرم افزار های مدیریتی. مالی. حسابداری. دبیرخانه. فارسی ساز و آموزشی. سایت های اینترنتی و ...