همانند همه ورزشها ، پینت بال دارای تجهیزات ویژه خود میباشد که به برخی از آنها اشاره میکنیم :<br /> ۱- نشانه رو ( تفنگ پینت بال )<br /> 2- درپوش نشانه رو<br /> ۳- ماسک ایمنی<br /> 4- لباس و پوشش استاندارد ( برای راحتی بازیکنان آزاد و غیر حرفه ای باشگاهها از لباس یکسره استفاده میکنند ولی تیمها دارای لباسهای یکرنگ با طراحی خاص میباشند)