گسترش ورزشهای هوایی جامعه پروازی را که زمانی تنها اعضایش خلبانان حرفه ای بودند وسعت زیادی بخشیده بطوری که امروزه تعداد پرندگان آماتور قابل قیاس با خلبانان حرفه ای نیستند . در حال حاضر با پیشرفت علم و دانش ما توانسته ایم با جدید ترین شیوه های فن هوانوردی آشناشویم که به راحتی هر فرد علاقه مندرا قادر میسازد با هزینه ای کم به حقیقت و تعبیر رویاهایش نزدیک گردد این تازه ها در وسیله ای بنام پاراگلایدر که بهترین عامل برای به تحقق رساندن رویاهای پروازی به واقعیت هستند تجلی پیدا می کنند.