استان سمنان به علت شرایط جغرافیایی مختلف هر قسمت از آن دارای آب و هوای متفاوتی بوده،بدین صورت که در نواحی کوهستانی هوا سرد،در دامنه کوهها هوا معتدل و در کنار کویر هوا گرم می باشد.