فناوری اطلاعات مهمترین عنصر در محقق شدن بسیاری از اهداف کلان کشوری مانند برپایی دولت الکترونیک می باشد. بنا به اهمیت این موضوع، این بخش از درگاه خدمات الکترونیک ایران به طور اختصاصی به موضوع &quot;فناوری اطلاعات&quot; اختصاص داده شده است. انتظار می رود در این بخش اخبار و رویکردهای فناوری اطلاعات و اخبار فناوری اطلاعات در حوزه دولت الکترونیک و درگاه خدمات الکترونیک ایران به طور مشروح و فنی اطلاع رسانی شده و تخصص ها و تجارب موجود در سازمانها و دستگاه های دولتی در ارتباط با دولت الکترونیک به نحو مطلوب منعکس شود.<br /> نتایج پروژه هایی که در حوزه معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام پذیرفته اند، مانند پروژه پورتال نمونه، پورتال سازمانی و پورتال استانی و پروژه هایی که در ارتباط با درگاه خدمات الکترونیک ایران تولید شده اند نیز مانند پروژه سامانه پست الکترونیک ایران و سیستم محتوای جوملا، در این قسمت جهت استفاده عموم قرار خواهند گرفت.