کارگران به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه اجتماعی و فرهنگی هر جامعه محسوب و بی شک توسعه اجتماعی و اقتصادی، در صورتیکه هموار کننده مسیر تکامل بشر باشد ارزشمند خواهد بود.