این هتل در خانه تاریخی زرگر واقع شده و موفق به اخذ نشان یونسکو نیز میباشد.