این نشریه محصول مشترک پژوهشکده نظر مرکز تحقیقات هنر معماری وشهرسازی و انجمن های علمی معماری منظر دانشگاه های تهران تربیت مدرس و شهید بهشتی است که هر دو هفته یک بار منتشر میشود.