شرکت آب وفاضلاب روستایی استان مرکزی درپایان سال 76 ثبت ودرابتدای سال 77 بااهداف ایجاد ، توسعه ، نگهداری ، بهره برداری ، بازسازی ومرمت تأسیسات مربوط به تأمین ، انتقال ، تقسیم وتوزیع آب شرب وبهداشتی ، جمع آوری وانتقال ودفع بهداشتی فاضلاب روستاها فعالیت خودراآغازنمود.