هدف و وظایف کلی: <br /> الف) مطالعه و ایجاد تاسیسات مربوط به تامین، انتقال و توزیع آب آشامیدنی روستایی<br /> ب) مطالعه و اجرای دفع بهداشتی فاضلاب روستایی( اعم از جمع آوری ، انتقال و تصفیه)<br /> و ...