متفاوت ترین نیازمندیهای اینترنتی زیرا امکانات آن بسیار متفاوت است.