در سال ۱۳۸۳ چهار شرکت سرمایه گذاری ری، شاهد، البرز و کوثر بعنوان هیئت موسس با موافقت و تأیید شورای عالی بیمه، در نیمه دوم سال ۱۳۸۳ اقدام به تأسیس شرکت بیمه دی به عنوان یک شرکت بیمه خصوصی نمودند. سرمایه پرداخت شده معادل ۲۰۰ میلیارد ریال است که ۶۵% آن توسط چهار شرکت عمده به عنوان شرکت های مادر تخصصی تأمین شده است؛ که هریک از این شرکت ها دارای توانایی های مالی و بازرگانی می باشند. ۳۵% باقیمانده به وسیله سرمایه گذاران حقوقی و اشخاص حقیقی پرداخت شده است. <br /> <br /> <br /> شرکت بیمه دی با حسن شهرت و وضعیت مناسب در ایران ، همراه با توسعه و ترویج خدمات بیمه از طریق جذب مشتریان (بیمه گذار) و معرفی انواع بیمه های جدید به آنها ، رشد و توسعه این قبیل بیمه ها از طریق برقراری روابط با شرکتهای بیمه مستقیم و شرکتهای بیمه اتکائی بین المللی ، بهبود روش انجام این قبیل بیمه ها حول محور صلاحیت شرکتهای بیمه ، ارائه و رشد و توسعه سیستم های کاری و جذب و توسعه دانش فنی را میسر می سازد.