این سایت نیازهای عمومی خدمات شهروندان را تامین می کند و مزیت آن جستجوی متنوع و حجم بالای اطلاعات آن است.