بی‌شک گردانندگان "دانش فضایی" نیازمند ارشاد و راهنمایی پیشکسوتان و استادان فن می‌باشد. همچنین ما عمیقاً معتقدیم که انتقاد زیباترین هدیه‌ای است که دوستانه به ما تقدیم می‌شود. پس ما را در این راه طولانی همراه باشید و اجازه دهید با ایده‌ها و نظرات شما رشد کنیم.