هـدف از تـشکیل ایـن شـرکتهـا ایجـاد و بـهره برداری از تـاسیسات مربوط بـه تـوزیـع آب شـهـری و همچنین جـمـع آوری، انـتـقـال و تـصـفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانـونـی شـهـرهـای هـر اسـتـان می باشد.