خدمات و محصولات شما به هر میزان که خوب و عالی باشد در صورتی که معرفی نشوند ، موثر نخواهد بود. و این برابر است با از بین رفتن تمام امیدها و سرمایه گذاری هایی که برای به ثمر رسیدن فعالیت خود کرده اید.