اینک که به حول و قوه الهی توفیق خدمت در سازمان بازرگانی استان به اینجانب محول گردیده است امیدوارم با استعانت از حضرت حق و جلب همکاری و مشارکت مجموعه همکاران و همگام با سیاست های دولت کریمه در راستای توسعه همه جانبه استان گام های موثری را بردارم.