خدمات پست پیش از سال 1345 تنها در منطقه دوگنبدان که از مناطق نفتی کشور به شمار می رفت ارائه می گردید در همین سال دفتر پست و تلگراف و تلفن یاسوج با نظارت اداره کل پست و تلگراف و تلفن استان فارس افتتاح شد.