دانشجویان به انجام تحقیقات و پروژه های کاربردی مورد نیاز بخش بازرگانی کشور، از پایان نامه های دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد گرایش های مختلف رشته های اقتصاد ، مدیریت، مهندسی و حقوق حمایت به عمل می آورد .