ایشان هدف اصلی خود را در ادامه راه بدین صورت بیان کردند: "خدمت صادقانه در راستای پیشبرد اهداف عالیه و ارزشمند منابع طبیعی و آبخیزداری".