پیش بینی می شود در پایان سال 1385 تعداد 818/7 میلیون مرسوله در استان جذب گرددو سرانه مرسوله به ازاء هر نفر به 85/8 مرسوله برسد.