استاندار آذربایجان غربی در راس هیئتی از نزدیک از فعالیت گمرک سرو بازدید و راهنمایی ها و ارشادات لازم را به مسئولین محلی استان اعلام فرمودند.