امر آب رسانی به روستاها و تامین آب شرب سالم و بهداشتی برای هموطنان عزیز و زحمتکش روستایی از دیر زمان مورد توجه بوده است.