استان آذربایجان غربی منطقه مرتفعی است و کوههای بلند در جهت های مختلف سراسر آن را فرا گرفته است.