شهردار تبریز خبر داد /120 پارک در چارچوب «طرح تبریز 90» در این شهر ایجاد می‌شود.