پالایشگاه نفت تبریز در سال 1353 طراحی و پس از خاتمه عملیات مربوط به احداث, در آبان ماه 1356 به بهره برداری رسید.