شرکت توزیع نیروی برق شمالغرب تهران در محدوده عملیاتی باوسعت 84/468 کیلومتر مربع پنج منطقه برق را در بر دارد.