این فدراسیون در چهارچوب منشور المپیک و با هدف پر کردن خلا حضور زنان مسلمان از فعالیتهای ورزشی از سطوح ملی و بین المللی راه اندازی شد.