تثبیت و استحکام و حفظ حقوق و مالکیت مشروع افراد و تضمین اعتبار رسمی برای اسناد از طریق اجرای قوانین و مقررات ذیربط و ثبت شرکت‌های تجاری و غیرتجاری و ثبت علائم و اختراعات و مالکیت صنعتی و حمایت‌های قانونی از آنها و اجرای مفاد اسناد رسمی.<br /> وظایف اساسی:<br /> • اجرای تمامی قوانین و مقررات و ضوابط مربوط به ثبت اسناد و املاک در سطح کشور و کلیه وظایفی که مطابق قوانین و مقررات سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در جهت همکاری با آنها به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک محول گردیده است.<br /> • تنظیم روابط حقوقی افراد و ختم دعاوی و استقرار مالکیت و جلوگیری از دعاوی ناشی از روابط مالی و تأمین حقوق صاحبان اموال از طریق اجرای قوانین و مقررات مربوط.<br /> • صدور پروانه و اجازه اشتغال به کار سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و اجازه گواهی امضاء سردفتران اسناد رسمی طبق مقررات مربوط و اعمال نظارت در حسن جریان امور دفاتر مذکور....