ایران، یکی از پیشگامان عرضه خدمات پستی در جهان است و سابقه فعالیت‌های پستی در ایران به هزاران سال پیش باز می‌گردد. امیرکبیر، صدراعظم ایران، بیش از صدو پنجاه سال پیش پست نوین ایران را پایه‌گذاری کرد. تـجربه طولانی، درک و شناخت روزافزون از خدمات پستی موجب شد تا با هدف فراهم آوردن تسهیلات لازم جــــهت استــفاده عمـــوم از خدمات پستی در ارتباطات داخلی و خارجی، اعمال سیاست جامع در زمینه برنامه ریزی، تأسیس، تجهیز، گستــــرش و بهره‌برداری واحدهای پستی و همچنین تأمین و تعمیم خدمات پستی در سراسر کشور، هماهنـگ با آخـــرین پــیشرفت‌های تجربی و تکنولوژی ارتباطات، در ســـال 1367، شرکــــت پست جمهوری اســـلامی ایران، در قالب شرکتــــی دولتی سازماندهی شده و وظایف زیر را دنبال کند: <br /> ـ بررسی و مطالعه در جهت شناخت هرچه بیشتر نیازهای پستی جامعه و تأمین آنها<br /> - تهیه و تنظیم برنامه‌های جامع به منظور انجام خدمات پستی (قبول، حمل، مبادله و توزیع مرسولات، امانات پستــی، قبوض آب، برق، تلفن و …) در سراسر کشور و نظارت و هماهنگی در حسن اجرای آنها. <br /> - تأسیس، تجهیز و گسترش واحدهای پستی و بهره برداری از آنها <br /> - تهیه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی برای مصارف جاری و یادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلــامی ایران، در جهت نشر و بیان مواضع آن در داخل و خارج کشور با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراک آن ...