بانک اقتصاد نوین در تاریخ 18/4/1380 براساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت پذیره‌نویسی سهام اقدام نمود و در تاریخ 13/5/1380 با تشکیل مجمع عمومی موسس با سرمایه 250 میلیارد ریال تاسیس و با شماره 177132 به عنوان اولین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.