بیمه مرکزی ایران تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها ، همچین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت ، تاسیس گردیده است.