در بخشی از این سایت می‌توانید مقدمه‌ای بر عملکرد ستاره‌ها را مشاهدهکرده و خصوصیات و ویژگی ستاره‌ها را برای شما بیان می‌کند و درباره‌ی حرکت ، روشنایی ، درجه حرارت ، وزن و اندازه‌ی آنها اطلاعاتی در اختیار شما قرار می‌دهد. ازطریق این مرکز با زندگی و مرگ ستاره‌ها آشنا می‌شوید. این سایت چگونگی کار باتلسکوپ را به شما می‌آموزد و شما را با گونه‌های مختلف آن آشنا می‌کند. هم‌چنینمی‌توانید با پدیده‌ای چون خورشیدگرفتگی آشنا شده و اطلاعاتی درباره‌ی شرایط ایجادآن کسب کنید.