در ایـن سـایـت بـا Geo Clock آشـنا می‌شوید. Geo Clock زمان جاری را به شما نشان می‌دهد. این ساعت هر چند ثانیه یک‌بار به طور خودکار تنظیم می‌شود. این ساعت با توجه به موقعیت خورشید و بخشی از زمین که در مقابل خورشید قرار می‌گیرد ساعت را بیان می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید به ساعت محلی کشورهای مختلف دسترسی پیدا کنید. این سایت شما را با نرم‌افزارهای مورد نیاز به منظور نصب این ساعت آشنا می‌کند. شما می‌توانید فایل‌های مفید این سایت را Download کنید.