گردش و مسافرت را باید یکی از محبوب ترین تفریحات مردم سراسر جهان دانست.