اکثر مردم فکر می‌کنند که منظومه‌ی شمسی با سیاره‌ی پولوتون به پایانمی‌رسد. ولی چنین نیست. بین مدارهای نپتون و پولوتون اجرام آسمانی کوچکی قرارگرفته‌اند که به آنها اصطلاحاً نوار Kuiper می‌گویند. این سایت شما را با اینسیارک‌ها آشنا می‌کند و تصاویر شبیه‌سازی‌شده‌ای را در این زمینه نشانمی‌دهد.علاقه‌مندان می‌توانند در این سایت با سیارات تشکیل‌دهنده‌ی منظومه‌ی شمسیآشناشوند.در اینجا اطلاعاتی درباره‌ی طیف‌های نوری صادره از خورشید وجود دارد کهمی‌تواند ، مورد استفاده‌‌ی شما قرارگیرد.