فناوری اطلاعات در دوره های مختلف به شکلهای بسیار متفاوتی مطرح گردیده است.