ایجاد تحول در نظام عرضه و تقاضای تولیدات و خدمات در بخش های مختلف کشاورزی و گسترش تجارت الکترونیک در کشاورزی می باشد.